ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: september 2014

Everything is predetermined and predestined. / Allt är förutbestämt och ödesbestämt.


background-fb

SRI BHAGAVAN: ”Everything is predetermined and predestined.” / ”Allt är förutbestämt och ödesbestämt. ”

Q.) Bhagavan, does everyone have a specific predestination in life? Maybe someone is born to become a great musician, someone maybe will do a scientific discovery, someone will become a politician, and someone will be sweeping the streets during all his life. Or does this direction in which the realization of a human unfolds constantly change, depending on intentions and aspirations.

SRI BHAGAVAN: ”What happens is, before you are born you are shown exactly what is your life going to be, where you are going to be born, who your parents are going to be, what incidents are going to happen in your life, your destiny, everything is shown to you.

It’s only after you understand and agree, that you actually come down.

Now, people accept terrible lives. Why do they do that? This is because from up above a life like 120 years on the earth plane feels exactly like 3 minutes. Since it is only 3 minutes it’s all fun. Therefore people accept all kinds of lives.

Then what happens is the memory is intact even as you are a child. 6 hours after you are born the memory is cut off. Because otherwise you really can not live the life you have agreed to live.

But then there are provisions whereby during the course of your life you could change this agreement. It is possible to change this agreement during the course of your life. But otherwise everything is predetermined and predestined, and you have known what is in store for you and you have wanted it, and you have accepted it, and you have agreed for this kind of a life.”

SRI Bhagavan: ”Allt är förutbestämt och ödesbestämt.”

Fråga) Bhagavan, behöver alla ha en viss predestination i livet? Kanske någon är född till att bli en stor musiker, någon kanske kommer att göra en vetenskaplig upptäckt, någon kommer att bli politiker, och någon kommer att sopa gatorna under hela sitt liv. Eller gör denna riktning i vilken förverkligandet av en människas utveckling ständiga förändringar, beroende på avsikter och ambitioner.

SRI BHAGAVAN: ”Det som händer är att, innan du föds visas du exakt hur ditt liv kommer att bli, var du kommer att födas, vilka dina föräldrar kommer att bli, vilka händelser som kommer att inträffa i ditt liv, ditt öde, allt visas för dig.

Det är först när du förstår och accepterar som du faktiskt komma ner.

Nu accepterar människor hemska liv. Varför gör de det? Detta beror på att från ovan så känns ett liv på 120 år på jorden precis som 3 minuter. Eftersom det bara är 3 minuter är det bara roligt. Därför accepterar människor alla typer av liv.

Det som sedan händer är att minnet är intakt även när du är ett barn. 6 timmar efter du är född blir minnet avstängt. Annars skulle du verkligen inte kunna leva det liv du har gått med på att leva.

Men sedan finns det bestämmelser om att under loppet av ditt liv kan du ändra detta avtal. Det är möjligt att ändra detta avtal under loppet av ditt liv. Men annars är allt förutbestämt och ödesbestämt, och du har vetat vad som väntade dig och du har velat det, och du har accepterat det, och du har samtyckt till den här typen av liv.”

Tack, Tack, Tack Thank you, Thank you, Thank you

Annonser

Chant Moolamantra and you will se grace


background-fbSri Amma on Miracles

Visitor: Amma, you have performed plenty of miracles. Still, if you did something spectacular in my own house I am sure my entire village would develop faith in you.

Amma: I will certanly do for you.

As he turned around Amma called him again.

Amma: Don’t you remember all I have done for you in your life? You have not even expressed gratitude for what you have received so far. Set aside the village; recognize the fact that it is you who do not have faith in spite of being a recipient of so many blessings. Stay with this truth and faith will arise in you. Whatever be your nature since you have asked me, you will have an experience of my power.

Go home and chant the Moolamantra. You will see my grace for yourself.

Thank you thank you thank you

THE CHANGE ALL OVER THE WORLD / FÖRÄNDRINGEN ÖVER HELA VÄRLDEN


background-fb

THE CHANGE ALL OVER THE WORLD / FÖRÄNDRINGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

SRI BHAGAVAN: ”The accelerated change that is taking place all over the world is breaking up the system which we call society. As the system is breaking apart, the subsystem, which is the family is also breaking. That is why these things are happening. So what is responsible for this is the accelerated change that we are witnessing all over the world. And old is dying, and the new is taking birth. And we do not know what is the new. As the old breaks, the families also break up. That is what we are witnessing right now.

The subsystems, if something happens there, the system will naturally change, and the system-changes, it effects the subsystem. Similarly, the subsystem- changes, it effects the system. So we are working on not transforming society, we are working on transforming the individual. As individuals change, society changes.

Outer life is going to become more and more difficult, as also inner life. The easiest way out is to have the Divine in your life. If the Divine becomes your friend, you will be able to face the crises very, very easily. What is now most important is to get the Divine into your life.”

SRI BHAGAVAN: ”Den accelererade förändringen, som sker över hela världen är att det bryter sönder det system, som vi kallar för samhället. Eftersom systemet bryts isär, bryts undersystemet, som är familjen, också sönder. Det är därför som dessa saker händer. Så det som är ansvarigt för detta är den allt snabbare förändringen, som vi bevittnar över hela världen. Och det gamla dör, och det nya föds. Och vi vet inte vad som är det nya. När de gamla bryts ner, bryts familjerna också ner. Det är det vi bevittnar just nu.

Undersystemen, om något händer där, kommer systemet helt naturligt att förändras, och de systemförändringarna påverkar undersystemet. Likaså påverkar undersystemsförändringarna systemet. Så vi arbetar på att inte omvandla samhället, vi arbetar på att omvandla den enskilde individen. När individer förändras, förändras samhället.

Det yttre livet kommer att bli svårare och svårare, liksom även det inre livet. Den enklaste vägen ur det här, är att ha det Gudomliga i ditt liv. Om det Gudomliga blir din vän, kommer du att kunna möta kriser mycket, mycket lätt. Det som är viktigast nu, är att få det Gudomliga in i ditt liv.”

Tack jag känner utav allt detta och jag tror många andra gör det också. Jag är på väg till Indien på utbildning igen och skall utbilda mig ännu högre inom detta för att få ett högre medvetande. Tack och åter tack för allt som jag får lära mig hela tiden. Jag är verkligen tacksam för allt detta som har fört mig denna på denna väg otroligt lycklig för detta Tack…………

What is authentic self? / Vad är ett autentiska jag ?


background-fb

SRI BHAGAVAN: Authentic self / Autentiska jaget

Q.) Sri Bhagavan, What is authentic self? Is it the higher self or is it pure ego without conditioning?

SRI BHAGAVAN: ”It is neither the higher self nor the ego without conditioning. Let’s say someone comes home and you smile at the person and you invite him to come inside and you offer him a cup of coffee. But inwardly, you detest his coming home and you do not like offering him that cup of coffee. And if you happen to ‘see’ what is going on inside, that is the authentic self.”

Fråga) Sri Bhagavan, vad är ett autentiska jag? Är det det högre jaget eller är det ett rent ego utan präglingar?

SRI BHAGAVAN: ”Det är varken det högre jaget eller ‘ego utan präglingar’. Låt oss säga att någon kommer hem till dig och du ler mot personen och du ber honom att komma in och du erbjuder honom en kopp kaffe. Men inombords, avskyr du att han kommer hem till dig och du tycker inte om att erbjuda honom den koppen kaffe. Och om du råkar ”se” vad som händer inom dig, då är det det autentiska jaget.”

I have a deep desire to stay in touch with my inner Divinity / Jag har en djup önskan att hålla kontakten med min inre gudomlighet


_XY4N8322 nya foton hemsidan

Q.) I have a deep desire to stay in touch with my inner Divinity in stressful situations. For example, when I have to concentrate mentally at work or when conflicts arise. Is there anything that I can do to keep in touch with you in these situations, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: ”It is most important that you are in touch with the inner Divine in difficult circumstances. And for that to happen you must build a great bond between you and the Antaryamin. If that happens, the more stressful the situation, the more easily you’ll be able to connect. And if you could connect to the Divine, everything is taken care of.”

Fråga) Jag har en djup önskan att hålla kontakten med min inre gudomlighet i stressade situationer. Till exempel när jag måste koncentrera mig mentalt på jobbet eller när konflikter uppstår. Finns det något som jag kan göra för att hålla kontakten med dig i dessa situationer, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: ”Det är mycket viktigt att du har kontakt med den inre Gudomligheten i svåra situationer. Och för att det ska ske, måste du bygga ett starkt band mellan dig och Antaryamin (‘den inneboende’). Om det händer, desto mer stressande en situationen är, desto lättare kommer du att kunna förbinda dig. Och om du kan förbinda dig med det Gudomliga, tas allt om hand.”

Jag hoppas fler förstår detta att det handlar alltid om dig och ingen annan.
Tack Pia för allt arbete som du gör med detta och att jag får lägga upp detta på min blogg
och förmedla för mera människor, så tacksam Tack tack…

SRI BHAGAVAN about DEATH / om DÖDEN


september i Vallsjön blommor ute och inne 002

SRI BHAGAVAN about DEATH / om DÖDEN

Q. Bhagavan, so many people are afraid to die, especially when they are conditioned by beliefs about hell, if they have done something bad, or even believe that they have done something bad, that they will go to hell. What actually happens to people as they make that passage?

SRI BHAGAVAN: What happens is that as people die and they are very scared of hell or of being judged by God, then very often they do not continue their journey. They get stuck in the earth sphere as earthbound spirits. That is an unfortunate thing that is happening.

If people of different faiths do the necessary rituals and ceremonies then it is definitely possible to help them. But more important would be to make them talk to God and realize that God is very friendly and is not going to stand in judgment over them. But this is going to require a shift in man’s thinking. I think that’s the best way to liberate man. He has to get friendly with his God, otherwise there is needless trouble.

The process of dying is a very beautiful process. But for most people, it takes about three days to realize they are dead. Somehow it takes that much time. That’s why people have to go through ceremonies to help them realize they are dead and then to prepare them for their journey to meet God. So if that can take place it is very easy. But if on the other hand fear is put into the person they will hang around. Then they will have to be helped!

Fråga) Bhagavan, så många människor är rädda för att dö, särskilt när de är präglade av föreställningar om helvetet, om de har gjort något dåligt, eller till och med tror att de har gjort något dåligt, att de kommer att gå åt helvete. Vad händer egentligen med människor när de går över?

SRI BHAGAVAN: Det som händer är att när människor dör och de är mycket rädda för helvetet eller för att dömas av Gud, då fortsätter de ofta inte sin resa. De fastnar i jordsfären som jordbundna andar. Det är en olycklig sak som händer.

Om människor av olika trosuppfattningar gör de nödvändiga ritualerna och ceremonier är det definitivt möjligt att hjälpa dem. Men viktigare är att få dem att tala med Gud och inse att Gud är mycket vänlig och kommer inte att stå till doms över dem. Men detta kommer att kräva ett skifte i människans tänkande. Jag tror det är det bästa sättet att befria människan. Hon måste bli vän med sin Gud, annars uppstår det onödiga problem.

Dödsprocessen är en mycket vacker process. Men för de flesta människor, tar det ungefär tre dagar att inse att de är döda. På något sätt tar det så mycket tid. Det är därför folk måste gå igenom ceremonier för att hjälpa dem att inse att de är döda och sedan för att förbereda dem för deras resa för att möta Gud. Så om det kan äga rum är det mycket enkelt. Men om rädslan ingjuts i personen kommer de att hänga kvar. Då kommer de att behöva hjälp! Så snälla hjälp dem vidare………

Tack Sri Bhagavan och Pia………..Tackar, tackar, tackar

If you look inside yourself and discover who you are and accept yourself……….


IMG_1001

SRI BHAGAVAN: ”If you look inside yourself and discover who you are and accept yourself as you are and love yourself, you would completely have no difficulty with the external world because it is the inner world which is creating the external world.

Now in case you have difficulty with the external world inspite of your having seen the inner world, it means you have not really seen the inner world. Because the inner world is the one who is actually creating the external problem.”

Yes so good, thank you thank you………………

To be One with God…. / Att vara Ett med Gud….


IMG_1011

To be One with God…. / Att vara Ett med Gud….

SRI BHAGAVAN: ”As you go on progressing, you will find that one minute you are God yourself and the next minute you are not. What happens is after sometime you will realize that actually you and God are the same. But, sometimes you have the feeling of oneness; sometimes you have a feeling of separation.

It is then that you can be of very great help to people.

You will actually discover that you are one with the Divine, that you are actually God.

This continues on a regular basis, the only thing is as you go along; the time that you experience oneness with God would be more.

You would actually become The Divine or Light or God or whatever you want to call it; it all depends upon you.

When you still go deeper, your physical form can also be affected.

There is no end to these things; these are things, which happen very naturally, very automatically.”

SRI BHAGAVAN: ”Allt eftersom du fortsätter att utvecklas, kommer du att upptäcka att ena minuten är du Gud själv och nästa minut är du inte det. Det som händer är att efter en tid kommer du inse att du och Gud faktiskt är det samma. Men ibland har du känslan av enhet, ibland har du en känsla av separation.

Det är då som du kan vara till mycket stor hjälp för människor. Du kommer faktiskt att upptäcka att du är ett med det Gudomliga, att du faktiskt är Gud.

Detta fortsätter regelbundet. Det är bara så att, när du fortsätter på din väg, kommer den tid som du upplever enhet med Gud att vara längre.

Du skulle faktiskt bli det Gudomliga eller Ljuset eller Gud eller vad du vill kalla det; det beror helt och hållet på dig.

När du går ännu djupare, kan din fysiska form också påverkas.

Det finns inget slut på det här; det är något som händer väldigt naturligt, väldigt automatiskt ”.

Tack för informationen och översättningen Pia

The fastest way to heal family ……………………….


My dear Bhagavan, may I know what is den 2 oktober 2013 Lordi och jag på skogs promenad 006relationships with all sorts of difficult problems to be solved? Thank you Bhagavan.

SRI BHAGAVAN: ”The oneness teaching is, the world is perfect and there is nothing wrong with anybody. Everything is wrong with you and your perceptions. If you can become aware of that, your relationships can dramatically improve. You start living in heaven, the world has not changed, but you have changed. Because you have changed, the world is heaven.”

CRAVING for CHANGE / BEGÄR efter FÖRÄNDRING


IMG_1082

CRAVING for CHANGE / BEGÄR efter FÖRÄNDRING

SEEKER: I have been on the spiritual path for five years now. Sometimes I feel I haven’t changed because I continue to be angry, jealous, discontented, my mind moves to-and-fro into the past and the future. Maybe if I have a clear cut goal as to where I want to be, in a few years time I would change. Tell me what should be my goal, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: ”It is five years since you began your seeking. Still you haven’t moved a millionth of an inch. You have got nowhere because there is nowhere to go. Nothing exists. Then what are you craving for? How can you go somewhere when there is nowhere to go and nobody to go? You can only be yourself. This craving to be something else is an illusion. Be yourself and live your life.”

SÖKARE: Jag har gått den andliga vägen i fem år nu. Ibland känner jag att jag inte har förändrats eftersom jag fortsätter att vara arg, svartsjuk, missnöjd, mina tankar går fram och tillbaka till det förflutna och till framtiden. Kanske, om jag har ett entydigt mål om var jag vill vara, skulle jag då förändras inom några år. Säg mig vad som borde vara mitt mål, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: ”Det är fem år sedan du började ditt sökande. Fortfarande har du inte rört dig en miljondels centimeter. Du har inte kommit någonstans för det finns ingenstans att gå. Ingenting existerar. Så vad längtar du efter? Hur kan du gå någonstans, när det inte finns någonstans att gå och ingen som går? Du kan bara vara dig själv. Denna längtan att vara något annat är en illusion. Var dig själv och lev ditt liv.”

Tacksam för ditt svar Sri Bhagavan