ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: oktober 2013

Oneness vänder sig till roten utav alla problem


22sep 2013 Vallsjön Lordi 017
ONENESS om ONENESS

Det engelska ordet ”Oneness” kan bäst översättas som ”Enhet” på svenska.
Enhet, i detta sammanhang, syftar till enheten i allt liv, att allt liv egentligen är
Ett och att detta manifesterar sig i olika former; att vi alla är Ett. Det är detta enhetsperspektiv på livet som Oneness Universitys grundare, Sri Bhagavan, har
haft så länge han kan minnas och som fick honom att, tillsammans med sin fru Amma, grunda Oneness University (”Enhetsuniversitetet”). För honom fanns det
bara en anledning till mänsklighetens problem: den starka upplevelsen av separation, känslan av ett separat jag, indelningen mellan ”det som är jag” och ”det som inte är jag”.

För den nutida människan finns det i stort sett ingen annan slags relation vi känner till. Vi känner oss separerade från allting utanför oss själva och även från oss själva. Det är i grund och botten detta som skapar problem i hemmet och i relationer mellan människor. Det är detta som skapar problem mellan olika länder, ger upphov till religiösa konflikter eller andra problem; känslan av separation eller känslan av ”jag” och ”icke-jag”.

Vad vi än har för ideologi och vilka goda egenskaper vi än försöker framkalla, är det oundvikligt med konflikter så länge vi relaterar till vår omgivning på detta sätt.

Vi kan inte uppnå mycket genom att förändra systemen, eftersom systemen inte är det som orsakar de här problemen. Genom att vi förändrar eller förbättrar systemen, vare sig det handlar om religion, politik, ekonomi eller sociala förhållanden, kanske saker och ting förbättras eller så gör de det inte. Att arbeta med systemen är som att arbeta med symtomen och inte med sjukdomen.

Den verkliga orsaken, grundorsaken, är den här känslan av separation, ett separat jag som upplever sig vara separerat från andra människor, andra länder, från naturen och all skapelse. Individen måste då värna om sin säkerhet och trygghet även om det sker på andras bekostnad, eftersom detta är jagets natur. Om man inte tar hand om detta, kan man omöjligen förvänta sig en i grunden annorlunda värld.

Oneness ämnar ta hand om detta problem. Det är det som är syftet med Deeksha/Oneness Blessing, som direkt påverkar hjärnan. När man reducerar aktiviteten i de överaktiva hjässloberna, börjar känslan av ett separat jag långsamt att lösas upp. Du börjar känna dig mer och mer i kontakt, mer och mer som ett, först med ditt eget inre, sedan med din familj och dina närmaste, och slutligen med Allting. Till slut börjar du uppleva enhet med Allt som finns, med den livskraft som genomsyrar hela Universum. Du blir ett med det Gudomliga.

Oneness har grundats för att hjälpa människor att återvända till denna naturliga upplevelse av enhet med livet. Vi vänder oss till roten av alla problem. Oavsett vad det är för system vi lever i, kommer det då att bli fred.

Välkommen till Oneness/Enheten

Tack Sri AmmaBhagavan för allt som ni lär oss varje dag, så tacksam att vi all får ta del utav detta.

Ljus och Kärlek till världenän

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna till Härliga Härjedalen jag finns i Sveg

Agnar homeopati

Annonser

Observera hur ditt sinne! Bara är en dröm


IMG_1021
DAGENS BUDSKAP med FÖRKLARING – 29 oktober 2013

”Mind is a dream.”
– Sri AmmaBhagavan

”Sinnet är en dröm.”
– Sri AmmaBhagavan

”Reality is far different from what goes in the mind. The mind is made of thoughts, beliefs, dogmas, superstitions etc. The decisions are based on past experiences and there is no absolute truth. They are all stories and perceptions created in the mind. New stories are also created in the mind. Basically, continuous dreaming is going on.

For example, if you have an ailment, say, typhoid. There are two things happening. One is the physical pain which is real and the other is psychological suffering which is daydreaming. Worrying about what will happen to your future, your children, your financial status if you become bed ridden. All these thoughts are not real but stories created in the mind which is nothing but day dreaming. Keep observing how your Mind is only a dream.”

”Verkligheten skiljer sig mycket från det som försiggår i sinnet. Sinnet består av tankar, åsikter, dogmer, vidskepelse, etc. Besluten bygger på tidigare erfarenheter och det finns ingen absolut sanning. De är alla berättelser och uppfattningar skapade i sinnet. Nya berättelser skapas också i sinnet. I grund och botten pågår ett kontinuerligt drömmande.

Till exempel, om du har en sjukdom, låt oss säga, tyfus, händer två saker. Det ena är den fysiska smärtan, som är verklig och det andra är det psykologiska lidandet, som är dagdrömmeri. Du oroar dig för vad som kommer att hända med din framtid, dina barn, din ekonomiska status om du blir sängliggande. Samtliga dessa tankar är inte verkliga utan berättelser skapade i sinnet, som inte är något annat än dagdrömmar. Fortsätt observera hur ditt sinne bara är en dröm.”

Tack Sri AmmaBhagavan för allt som du lär oss varje dag.

http://www.agnar.nu

 

Det finns en orsak i allt som händer


den 20 nokt 2013 005
”More than the actual action,
see the intent behind the action.”
– Sri AmmaBhagavan

”Mer än själva handlingen,
se intentionen bakom handlingen.”
– Sri AmmaBhagavan

EXPOSITION by ONENESS UNIVERSITY
”This is a very simple, yet profound Teaching. Most often, you will find yourself forming opinions about others and act accordingly. But, we fail to see where the person is coming from, which is the source of any action. Sometimes, a person’s behaviour and words one uses are dependent on the temperature outside, hurt caused by somebody at home, past program during childhood, in the mother’s womb or from past lives etc. Hence, we can’t judge a person as good or bad because whatever judgement we pass on a person is our view which has been formed in our brain again coming from various sources.

Apart from seeing where the other person is coming from, it is more important to see where we are coming from. Then we will know what our or other’s intent is. Hence, a contemplation on our intent gives us much more clarity. Many times we are not conscious of our intent and many a time we also deviate from our vision and thus get into problems and suffering.
This also can be well understood when we become aware of the fact that the world is governed by principles. One such principle is the ‘Principle of Cause and Effect”. For whatever is happening, there is a cause. Hence, we have to see the intent and many problems will be solved.”

FÖRKLARING av ONENESS UNIVERSITY

”Detta är en mycket enkel, men ändå djupgående undervisning. Oftast kommer du på dig själv med att bilda uppfattningar om andra och agera därefter. Men vi misslyckas med att se var personen kommer ifrån, vad källan är till agerandet. Ibland beror en personens beteende och ord på temperaturen utomhus, oförrätter orsakade av någon i hemmet, tidigare program under barndomen, i moderlivet eller från tidigare liv, etc.

Därför kan vi inte döma en person som bra eller dålig eftersom oavsett hur vi kritiserar en person kommer vår uppfattning, som har bildats i vår hjärna, återigen från olika källor. Bortsett från att se var den andra person kommer ifrån, är det viktigare att se var vi kommer ifrån. Då kommer vi att veta vad våra eller andras intentioner är. Därför ger ett begrundande av vår intention oss mycket mer klarhet. Många gånger är vi inte medvetna om vår intention och många gånger avviker vi också från vår vision och därmed hamnar vi i problem och lidande.
Detta kan också förstås bra, när vi blir medvetna om det faktum att världen styrs av principer. En sådan princip är ”Principen om Orsak och Verkan”. För vad som än händer, finns det en orsak. Därför måste vi se intentionen och då kommer många problem att lösas.

 

Tavk Sri AmmaBhagavan för allt som du lär oss, om oss själva. Tack Pia för din översättning

Ljus och Kärlek från Inger i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Kärlek är nyckeln……….


Bild på Bhagavan från den 24 oktober 2014 010”Band är nödvändigt för att Gud ska besvara dig.”

Förklaring av Namannji:

”Band är nyckeln till att få nåd. Sri Bhagavan säger ” Kärlek är nyckeln till att komma in i Mitt rike”. Att veta om Gud är inte tillräckligt. En personlig relation är nyckeln. Gudsfruktan igen, räcker inte. Det är därför vi brukar säga att man inte ska ha Gudsfruktan utan Guds kärlek till exempel, om du behöver lite hjälp från statsministern, kommer han omedelbart att hjälpa dig om du är nära förbunden med SM. Det är inte tillräckligt om du vet.. utan SM bör känna dig och det personligen. Om bandet mellan er båda är mycket starkt, kommer SM att gå ut på sitt sätt och hjälpa dig. Så är även fallet med Gud. Det är inte tillräckligt om du känner Gud.

Gud ska känna dig och det också personligt. Det måste finnas ett starkt band mellan dig och Gud. Sedan finns det en stark anslutning mellan er båda och Nåden flödar rikligt. Detta kan du uppnå genom att tala med Gud, dela dina djupaste tankar, smärtor, lidande, glädje etc så ofta som möjligt. Uttryck din kärlek, tacksamhet eller ens ilska och frustration till honom. Vänskap är frihet i relationen. Se hur Herren är din vän och Herren skall regna ner mirakler i ditt liv.”

 

Tack för alla dessa fina or Sri Bhagavan, tack för allt som du lär oss.

 

http://www.agnar.nu

Finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Varmt Välkommna

Allting fungerar om ditt hjärta är inställt på sanningen


den 20 nokt 2013 011Moder Jord ger oss glädje varje dag, se dessa underbara grenar som ligger så vackert på mossan, vilken berättelse de kan ge oss alla……………

 

BHAGAVAN om SJÄLVACCEPTANS Om du vill få ett uppvaknande, är det viktigaste, att du aldrig någonsin försöker förändra dig själv. Oavsett vem eller vad du är. Det som du är, är sanningen. Vad du än är, är det den enda sanningen. Om du säger att du borde vara det ena eller det andra, är det osanning, det är inte sant. Så börjar med att omfamna dig själv. Börja med att älska dig själv, inte din granne så som dig själv, för du älskar inte ens dig själv. Så börja älska dig själv. Acceptera fullt ut. Du skulle kunna vara en hemsk människa, det spelar ingen roll. Du måste acceptera, älska och vara dig själv. Det är allt. Då kan processen börja. Om du säger, ”Nej, det här är inte ok, jag måste bli någonting annat, kanske inom 6 månader är jag en bättre människa”.

 

Den här ”bättre människan” kommer aldrig att komma. Det finns ingenting som en bättre människa. Du är vad du är, det är den enda sanningen. Så frågan är; kan du acceptera dig själv? Kan du älska dig själv som du är? Oavsett vilka tankar som du får, vilka känslor du har, vad du än gör. För du har egentligen ingen kontroll som vi föreställer oss. Vi är alla robotar. Vi har programmerats av samhället, vår kultur, vår utbildning och allting som har hänt i våra liv. Allt detta bildar ett program och det är programmet som lever genom dig. Så du kan bara acceptera programmet, ”jag har kort stubin, eller lång stubin eller jag är det ena eller det andra”. Det är vad du är. Det är programmet.

Så omfamna det, älska det, håll det som en nyfödd och älska det. Det är samarbetet som behövs från din sida. Kan du acceptera dig själv? Tillåta tankarna att komma upp, känslorna och de mentala blockeringarna, och omfamna dem. Om du kan göra det, är du redo. Det är vad som krävs från din sida.

 

Allting fungerar om ditt hjärta är inställt på sanningen – Inget kan stoppa dig när du kommer i kontakt med dig själv – Sri AmmaBhagavan

 

Tack Sri Amma Bhagavan för allt som du lär oss varje dag, tacksam för allt som kommer till oss genom dina läror.

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Naruren vår vän, där får man vad man vill


Hösten den udnerbara 15 oktober 2013 002Moder Jord, naturen vår bästa vän….
Kära vänner,
Dagens Oneness lära: ”Allt kommer att fungera om ditt hjärta är i samklang med sanningen.”
-Sri AmmaBhagavan.
Ha en dag av genombrott!

Förklaring av Namannji: I naturen av skapelsen, får man det man vill. Det enda hindret är sinnet. Sinnet utgör rädslor, smärtor, uppfattningar, dogmer etc. Sinnet är väldigt beräknande och besluten inte är spontana. Således blir sinnet en blockerare och förvränger även sanningen. Det är då intelligensen misslyckas. Å andra sidan, det gudomliga är intelligens. Dess natur är, det vet. När sinnet inte är ur-kopplat, blir man influerad av beräkningar och gör misstaget.

När det Gudomliga flödar, den högsta intelligensen flödar och den misslyckas inte. Ta kontakt med din gudomlighet genom bön, meditation, kärlek för det gudomliga – genom sång med beröm för Herren, läror, chantings, medvetenhet, Seva etc.
Hälsningar Namann Oneness

 

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna till Sveg i Härliga Härjedalen där Agnar Homeopati finns

Genom att uppleva den andre….


Lordi och spinelväv den 15 okt 2013 019 Lordi och spinelväv den 15 okt 2013 019 Lordi och spinelväv den 15 okt 2013 022Spindelväven den underbara
BHAGAVAN om att UPPLEVA DEN ANDRE

Människor förstår inte varandra för att de försöker förstå varandra. Problemet med människor är att de försöker förstå det som inte går att förstå. Ingen människa kan någonsin förstås, för det finns miljoner faktorer som gör att någon beter sig som den gör. Ens tidigare liv, tiden i livmodern, förlossningen, de första 6 timmarna efter födseln och de första 6 dagarna, de första 6 åren, ens präglingar osv. Alla dessa faktorer kontrollerar en.

Det är väldigt komplicerat, för även trycket i atmosfären och temperaturen kan påverka ens handlingar. Det finns därför ingen chans att man någonsin kan förstå den andre. Att försöka förstå den andre är som att skala en lök. Man kan skala och skala, men man kommer till slut fram till ingenting. Så lösningen är att lära sig konsten att uppleva den andre.
När man väl har lärt sig detta, oavsett vem eller vad den andre personen är, finns det glädje i att uppleva personen. Då har man en väldigt vacker relation. Men om man försöker förstå den andre – dagens förståelse kan bli morgondagens miss förståelse.

Om du lärde dig konsten att uppleva den andre, oavsett hur annorlunda personen skulle vara från dina förväntningar, skulle den relationen ge dig glädje och näring. Genom att uppleva den andre, lär du dig att uppleva dig själv och faktiskt livet själv.

 

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

 


Digital StillCamera

Varm och Mjuk

Vata besitter kvaliteterna ”kall” och ”torr” och kan därför balanseras med värme och fukt. En helkroppsmassage på morgonen är en av de trevligaste Vata-balanserande kurerna. Prova själv! Massera hela kroppen med varm ”mognad” sesamolja – eller med  Vata massageolja, som innehåller Vata-balanserande örter – och lämna oljan på kroppen under några minuter för att låta den tränga in i huden. Denna massage har en lugnande effekt på nervsystemet, stärker cirkulationen och bidrar till att avlägsna gifter ur kroppen.  Din dusch eller ditt bad därefter bör också vara behagligt varmt. Ett varmt fotbad på kvällen lugnar också din Vata på ett mycket trevligt sätt.

Sätt på dig varma kläder i naturliga material (t.ex. fin lammull) och undvik helst dragigt eller torrt inomhusklimat.

Slemhinnorna i näsan är särskilt känsliga vid kallt väder. Det bästa är att använda 1-2 droppar Nasya Olja på morgonen. Vid behov kan du också inhalera Ayurvedisk Mint arom.

De övre luftvägarna kan stärkas genom t.ex. Throat Ease och kosttillskottet Flu season defence.

Daglig Rutin

På vintern, då ämnesomsättningen och den fysiska styrkan är starkare hos friska människor än vid andra tider på året, kan du gärna bli mer fysiskt aktiv. Se dock till att inte bli för utmattad utan försök uppnå en hälsosam balans mellan aktivitet och vila. Förutom tillräckligt med sömn så är ett regelbundet utövande av Transcendental Meditation en nyckel till avkoppling, helande och föryngring. Denna medvetande ökande teknik kommer från samma tradition som Ayurveda, från Veda skrifterna. Tekniken är enkel att lära sig och lätt att integrera i vardagen. Hundratals vetenskapliga studier har visat dess anmärkningsvärda effekt inom olika hälsoområden.
Regelbundenhet bör vara en punkt av särskild viktig i din dagliga rutin, eftersom det hjälper till att balansera Vata. Ät därför dina måltider på regelbundna tider, gå till sängs vid ungefär samma tid – inte för sent – och gå alltid upp vid ungefär samma tid varje dag. En regelbunden daglig rutin utan för mycket stress stödjer balansen hos de tre Doshas vilket resulterar i en klar förbättring av ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

Minska på allt som kan äventyra balansen i din Vata Dosha, speciellt på hösten och vintern. Detta innebär först och främst stressfaktorer så som för mycket press på jobbet, långa resor, sena sovtider och för mycket TV-tittande. Läs – kanske som omväxling – en god bok eller lyssna på lite avslappnande musik som t.ex. Maharishis Gandharva Veda och ge ditt hem en mer lugnande atmosfär med balanserande Vata Aromolja.

De viktigaste åtgärderna för att kunna behålla värmen och glädjen:

  • En hälsosam blandning av aktivitet, vila och motion, tillräckligt med sömn och meditation.
  • Stärkande, näringsrik och varm mat.
  • Regelbundna dagliga rutiner, speciellt regelbundna matvanor.
  • Värme – varm oljemassage, varm mat och varma kläder.
  • Stärk kropp och själ med Ayurvediska kosttillskott.

Observera att de rekommendationer som presenteras här är av generell karaktär och kan vara till nytta för var och en av oss under de kalla årstiderna. Under vissa omständigheter kan dock en Ayurvedisk läkare ge andra rekommendationer, individuellt anpassade för dig.

Vata Pitta Kapha………


den 2 oktober 2013 Lordi och jag på skogs promenad 021

 

Ayurveda gör det enkelt för dig att upprätthålla och förbättra din hälsa. De många faktorer som påverkar din hälsa kan sammanfattas i tre grundläggande funktionella principer (Doshas) – vilket gör allt mycket enklare. Dessa tre Doshas heter Vata, Pitta och Kapha. De kontrollerar funktionen hos naturen omkring oss och även vårt eget kroppsliga-själsliga system. Om de tre Doshas är i individuell balans (dvs. rätt balans för den enskilda personen) har personen god hälsa, känner sig bra och utstrålar naturlig skönhet.

Flera faktorer påverkar balansen i våra Doshas – till exempel våra dagliga rutiner, vår kost och årstidernas växling. De tips som presenteras här är tänkta att hjälpa dig att behålla din inre balans. Överväg dessa tips som rekommendationer, inte som stränga regler, och inför dessa förändringar i kost och livsstil stegvis. Ayurveda bör berika ditt liv, inte begränsa det, och allt sammantaget bör ditt mål vara att prova något nytt, gilla det och att må bra.

Kost och Kosttillskott

Under höst och vinter, till följd av det kalla vädret, är den inre elden ”Agni” normalt starkare än vid andra tider på året. Därför kan och bör du nu äta något mer och kraftigare mat. Om vår kost är för lätt kan den starkare matsmältningen lätt börja förbränna kroppens egna vävnader och vår Vata kommer ur balans. Vind och kyla leder likaså till en ökad Vata Dosha. Det är lätt att förstå om man betänker att Vata främst förknippas med egenskaper som ”luftig”, ”torr”, ”kall” och ”irreguljär”. Av denna anledning kan följande Vata-reducerande åtgärder speciellt rekommenderas inför och under vintern.

Välj med fördel varm och närande mat, inkludera blötlagd mandlar och andra nötter, blötlagda torkade frukter såsom dadlar, russin eller fikon (tips: servera med grädde och kanel).

Undvik kalla drycker och välj istället varma drycker som exempelvis; Vata te, Gentle Breath te, Mandeldryck eller Rajas Cup, ett läckert och subtilt Ayurvediskt kaffe-substitut. Till lunch kan du dricka ett glas Lassi: blanda en del yoghurt och tre delar vatten, tillsätt lite bergssalt och en nypa spiskummin. Efter eget tycke kan du också göra en söt Lassi med rårössocker eller ännu hellre Sharkarasocker och till exempel kardemumma, kanel eller vanilj. Att regelbundet dricka varmt vatten kan också starkt rekommenderas. Vattnet ska koka försiktigt i ca 15 minuter, i en kastrull utan lock. Häll det sedan i en termos och drick i små klunkar under hela dagen.

Undvik stimulantia såsom kaffe, svart te och cigaretter, eftersom dessa snabbt sätter Vata ur balans.

Minska ditt intag av rå mat, sallader, vitkål, blomkål, broccoli etc. och torra livsmedel såsom okokt havre, knäckebröd eller cornflakes med kall mjölk.

Använd alltid Ghee (renat smör) eller olivolja vid matlagning (olivoljan ska inte värmas över 100  °C). Ghee har ett särskilt högt anseende inom Ayurveda på grund av sina hälsofrämjande egenskaper.

Välj med fördel smaker som ”söt”, ”sur” och ”salt” under denna årstid

Välj Vata-balanserande kryddor som kanel, fänkål, anis, muskot, kumminfrö, kardemumma, lakrits, kryddnejlika, ingefära, persilja och basilika för att nämna några. Vill du göra det ännu enklare så kan du välja vår färdiga kryddblandning Vata Churna där många av dessa kryddor ingår.

Många olika kosttillskott bestående av ört- och mineralblandningar beskrivs i de Ayurvediska skrifterna. Kombinationen av de olika ingredienserna följer mycket noga de gamla ursprungliga recepten vilket gör dem till något alldeles speciellt. De olika ingredienserna kompletterar och förstärker varandra. Ett av de absolut viktigaste Ayurvediska kosttillskotten är Amrit Kalash, som består av en kombination av växtbaserad pasta och tillika växtbaserade tabletter. De traditionella läroböckerna i Ayurveda beskriver i detalj de hälsofrämjande egenskaper som Amrit Kalash besitter. Dessutom har flera moderna vetenskapliga studier visat att Maharishis Amrit Kalash är en kraftfull antioxidant som ger en signifikant minskning i förekomsten av cell-skadande ”fria radikaler”.

Enligt den Ayurvediska läran ställer vår fysiologi speciella krav på näringsintaget under den kalla årstiden och dessa kosttillskott för höst och vinter har utvecklats speciellt med detta i åtanke.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Stanna med det som är….


september i Vallsjön blommor ute och inne 002En underbar höst dag i paradiset
BHAGAVAN om STANNA MED DET SOM ÄR

Vi använder ordet ”uppvaknad” på två olika sätt. När du deltar på en kurs hos oss och vi förklarar dig uppvaknad menar vi att det har skett vissa förändringar i din hjärna. Siffran du ges indikerar antalet förändringar, vilket naturligtvis också kan verifieras vetenskapligt. Nu påbörjas transformationsprocessen.

Alltså, att den som är uppvaknad kommer kunna stanna med ”det som är” utan ansträngning. Du måste börja med att stanna med ”det som är” med ansträngning. Det kommer långsamt övergå till att stanna med ”det som är” utan ansträngning. Det beror på att din hjärna genomgått denna förändring. När du stannar med ”det som är” utan ansträngning, står du kvar där du är.
Att stanna med ”det som är” utan ansträngning är villkorslös kärlek, villkorslös glädje, frihet, tacksamhet, allt det som vi pratar om. Om det sker i en minut, kommer du under den minuten att veta vad villkorslös kärlek är. Ju oftare du gör det, desto mer kommer längden att öka. När det varar i närmare 24 timmar, deklarerar vi dig som fullt uppvaknad och du blir en fullständigt transformerad människa.

 

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu