ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: augusti 2011

Sinnet


Dagens Oneness Meddelande
När sinnet är i ett tillstånd av choicelessness, anländer rätt val.
… Sri Amma

 

www.agnar.nu

Agnar Homeopati behandlar allt från barnlöshet till prosiasis, med mycket goda resultat.

Varmt Välkommen Inger Agnar-Andersson

www.ingeragnar.nsedreams.com

På våran webb shop kan du handla allt från ageloc vitality till lifepack, du har alltid 35% på alla köp.

Varmt Välkommen .

Annonser

Den femte natten i den nionde vågen


Den femte natten i den nionde vågen Dela den femte natten i den nionde Wave startar i augusti 18 2011 och många undrar vad denna energi kommer att bära. När vi ser tillbaka på historien den femte natten uppträder vanligen som en mycket destruktiv period och detta naturligtvis bidrar dramatik till räntan. Vanligtvis innebär det femte natten a · mörk tid ¨ Med någon form av förstörelse och utan undantag har det inneburit en kraftig ekonomisk nedgång. Det är dock aldrig helt sant att tala om en energi i Mayakalendern som uteslutande vara destruktiva eller konstruktiva, eftersom likhet med hur guden Shiva bland hinduerna är både skaparen och förstöraren alla kalendariska energier bär båda aspekterna och destruktivitet finns där för att ger utrymme för något nytt att skapas. För oss som lever i denna betydelsefulla sluttid det viktiga är att kunna förstå den mest relevanta informationen från Mayakalendern och inte fastna i enkla etiketter. Det var genom att erkänna denna multifacetness av kalendariska energier (och, om du vill, Uppenbarelseboken 16) skulle att jag kunde förutspå att den ekonomiska kollaps som orsakas av den nionde vågen utlösas senast den femte dagen som startade 31 juli och slutar nu den 17 augusti. (http://www.calleman.com/content/ artiklar / Third_day_Ninth_Wave.htm, maj 22 och http://www.calleman.com/content/articles/ Beginning_4thNight_9thWave.htm, juli 13). Till viss nedgången kan verka som en destruktiv händelse, oförenlig med en dag, men ur den uppkomsten av enhetsmedvetande, som är den främsta syftet med den nionde vågen, är den ekonomiska krisen faktiskt en konstruktiv händelse som banar väg för framtiden. Utifrån detta antagande kan man faktiskt säga att utvecklingen av denna ekonomiska kris har följt Mayakalendern med exceptionell precision. På den femte dagen stabiliteten i flera stora europeiska banker har varit allvarligt hotad och regeringschefer är i ständig telefonkonferenser för att diskutera hur man ska stoppa krisen. USA, å sin sida har förlorat sin status som AAA och sedan mittpunkten av den fjärde natten (placeringen av energin i den femte dagen) 7 biljoner dollar av lagervärdet har gått upp i rök. Men en nedgradering av den amerikanska kreditvärdighet och förlusten av 7 biljoner dollar av lagervärde egentligen inte betyder något annat än att siffrorna är förknippade med vissa tidningar skrivits. Det är således i huvudsak korrekt när kommentatorer säger att så länge krisen inte har haft någon effekt med ° reala ekonomin. ¨ enhetsmedvetande den femte dagen helt enkelt chockad över den mentala dualitet mellan abstrakta värden och verkliga värden. Det finns dock ingen anledning att förvänta sig att det kommer att vara möjligt att begränsa krisen till ¯ overkligt ekonomi ¨. Därför förväntar jag mig att i den nu börjar femte natten också den reala ekonomin kommer att drabbas. Hur snabbt detta faktiskt uppenbara är svårt att säga men jag förväntar mig att händelser i den femte natten kommer att lägga grunden för massiva arbetslösheten i många stora västerländska länder (Det är naturligtvis hög redan, men för många har det ändå varit möjligt att hålla på med tidigare livsstil). Jag förväntar mig också att det blir en stor rusning från aktiemarknaderna och stabiliteten av valutor kommer att påverkas negativt till en punkt där nya radikala lösningar måste beaktas. I fråga om verkliga förändringar (i motsats till dem som bara på papper) genombrott under den Femte dagen var mest tydligt i den politiska arena där myndigheten av regeringarna i stora västerländska nationer har börjat kollapsa. Den plundring och upplopp i Storbritannien är ett exempel. En annan är att det politiska systemet i USA inte kunde hindra minoriteten Tea Party för att tvinga sin vilja på diskussionerna skulden taket. något som har mycket allvarligt försvagat kraften i hela dess politiska system. Det politiska läget var också den främsta orsaken till en försämring av kreditvärdigheten av USA, även om det kan sägas att den amerikanska regeringen tillsammans med många andra västerländska regeringar i själva verket är alldeles för skuldsatta för sin egen hälsa och detta är inte något som var orsakas av Tea Party. Oavsett har de amerikanska politiska institutionerna tagit ett stort stryk och ingen är riktigt kunna se hur dess funktion är att vara återställd. Världen är alltså in den femte natten i den nionde vågen med allvarligt försvagat utsikterna för landets ekonomi och allvarligt försvagad auktoritet några av sina viktigaste regeringar. En sådan utveckling var givetvis vad jag alltid har förutspått i mina böcker baserade på förändringar i medvetandet att mänskligheten genomgår med åttonde och nionde vågor: Försvagningen och undergång av hierarkier av dominans. Jag har dock också ofta sagt att det finns liten anledning att förvänta sig att övergången till enhetsmedvetande att vara smidig och enkel, men att det kommer att innehålla mycket svårt reaktioner också. De dramatiska förändringarna kommer nu med den nionde vågen snabbare än någon kunnat föreställa sig. Som en del av detta, förutom krisen börjar att slå den reala ekonomin i den femte natten, jag tror det är realistiskt att det blir något slags politisk reaktion på utvecklingen av kaos. I USA Detta skulle till exempel ta formen av att ge extraordinära befogenheter att antingen Obama eller på det nya så kallade Super kongressen eventuellt under förevändning av några terrordåd. Med tanke på spridningen av kaos, särskilt i den ekonomiska arenan är det inte osannolikt att sådana åtgärder också skulle få en betydande folkligt stöd. Min egen uppfattning är att den ekonomiska krisen bara kommer att fördjupas när vi går hela femte natten i sjätte dagen och ta stora proportioner och framåt till slutet av Mayakalendern den 28 oktober 2011. Naturligtvis kommer många sedan fråga om det finns en lösning som kan stoppa detta, som jag tror, ​​pågående minskningen av den nuvarande politiska och ekonomiska systemet. Mitt svar skulle vara att en lösning helt enkelt inte finns inom ramen för världens `s nuvarande ekonomiska systemet, eftersom detta mandat tillväxt för sin egen verksamhet och överlevnad. Ändå finns det en ganska enkel lösning av kollapsen av världens `s ekonomi som vi nu ser början på. Lösningen är förlåtelse för alla skulder, inte bara på regeringen nivåer, men viktigast av skulder som vanliga människor har i form av kreditkort, hypotekslån och hyror, etc etc. En sådan förlåtelse för alla skulder skulle behöva kombineras med I slutet av användningen av pengar vilket innebär att folk bara fortsätter att göra sitt jobb utan någon form av utbyte. Detta skulle vara ett slut på tillväxten och bidra till att rädda planeten. Det skulle också frigöra människor från att ha att tjäna pengar för att överleva. Allt som skulle krävas är att människor bryr sig tillräckligt för en annan att fortsätta att göra det nödvändiga arbetet för alla `s överlevnad och välmående dag efter dag utan att be om pengar i utbyte. Tekniskt detta inte skulle vara så svårt att genomföra, men det blockerar en sådan lösning på problemen i världen `s ekonomi är i första hand politisk och juridisk. Det är emellertid svårt att se varför en regering eller några banker skulle behövas i ett sådant system och så dessa grupper som håller världens militära styrka skulle sannolikt motstå det. Dessutom har för många vanliga människor, åtminstone i vår nuvarande värld det kan också vara svårt att bara njuta av att vara och så hela tiden måste göra saker istället för att vara i fred med dem. Ändå tror jag att den sjätte dagen av den nionde vågen, med start 6 september kommer vi att se de första exemplen pekar i riktning av sådana lösningar bära slut på skulder och pengar banar väg för den nya världen som är födda efter I slutet av Mayakalendern den 28 oktober 2011. Tyvärr miljarder människor saknar grundläggande kunskaper om Mayakalendern eller när dess slutdatum är och utan denna grundläggande kunskap är det inte lätt att förstå vad som händer i världen. Vi måste alla arbeta för att korrigera detta.

 

www.agnar.nu

Oneness Blessing från Inger Agnar-Andersson

The Fifth night of the Ninth wave


The Fifth night of the Ninth wave Share The Fifth Night of the Ninth Wave starts as of August 18th of 2011 and many are wondering what this energy will carry. When we look back at history the fifth night usually appears as a very destructive time period and this naturally adds drama to the interest. Typically, the Fifth night means a ¨dark age¨ with some kind of destruction and without exception it has meant a sharp economic decline. It is however never entirely true to talk about an energy in the Mayan calendar as exclusively being destructive or constructive, because similarly to how the god Shiva among the Hindus is both the creator and destroyer all calendrical energies carry both aspects and the destructiveness is there to give room for something new to be created. For us who are living in this momentous end time what is important is to be able to grasp the most relevant information from the Mayan calendar and not get stuck in simplistic labels. It was by recognizing this multifacetness of the calendrical energies (and, if you like, Revelation 16) that I was able to correctly predict that the economic collapse caused by the Ninth wave would be precipitated by the Fifth day that started July 31 and ends now on August 17.

(http://www.calleman.com/content/ articles/Third_day_Ninth_Wave.htm, May 22 and http://www.calleman.com/content/articles/ Beginning_4thNight_9thWave.htm, July 13). To some this downturn may seem like a destructive event, inconsistent with a day, but from the perspective of the

emergence of unity consciousness, which is the chief purpose of the Ninth wave, the economic crisis is actually a constructive event that paves the way for the future. Based on that assumption it can actually be said that the development of this economic crisis has followed the Mayan calendar with exceptional precision. In the fifth day the stability of several major European banks has been seriously threatened and government leaders are in constant teleconferences to discuss how to halt the crisis. The US, on its part, has lost its status as AAA and since the midpoint of the fourth night (the seating of the energy of the fifth day) 7 trillion dollars of stock value has gone up in smoke. Yet, a downgrading of the US creditworthiness and the loss of 7 trillion dollars of stock value really does not mean anything except that the numbers associated with certain papers have been depreciated.

It is thus essentially correct when commentators say that so far the crisis has not had any effect on the ¨real economy.¨ The unity consciousness of the fifth day simply shocked the mental duality between abstract values and real values. There is however no reason to expect that it will be possible to limit the crisis to the ¨unreal economy¨. Thus, I expect that in the now beginning Fifth night also the real economy will be hit. How quickly this will actually manifest is hard to tell but I expect that events in the fifth night will lay the foundation for massive unemployment in many major Western countries (It is of course high already, but for many it has still been possible to keep on with the previous lifestyle). I also expect that there will be a large runaway from the stock markets and the stability of currencies will be negatively affected to a point where new radical solutions need to be considered. In terms of real changes (in contrast to those merely on paper) the breakthrough energy of the fifth day was most clearly visible in the political arena where the authority of governments of major western nations is beginning to collapse.

The looting and riots in the UK is one example. Another is that the political system of the United States could not prevent the Tea Party minority to impose its will on the debt ceiling discussions. something that has very seriously weakened the power of its whole political system. This political situation was also the main reason for the downgrading of the creditworthiness of the US, even it can be said that the US government along with many other western governments in fact are way too indebted for their own health and this is not something that was caused by the Tea Party. Regardless, the US political institutions have taken a major beating and no one is really able to see how its functioning is to be restored. The world is thus entering the Fifth night of the Ninth wave with seriously weakened prospects for its economy and seriously weakened authority of some of its major governments. Such developments were of course what I always have predicted in my books based on the shifts in consciousness that humanity is undergoing with the eighth and the ninth waves: The weakening and downfall of hierarchies of dominance. I have however also often said that there is little reason to expect that the transition to unity consciousness to be smooth and easy, but that it will include very difficult reactions as well.

The dramatic changes are coming now with the Ninth wave more rapidly than anyone could have imagined. As part of this, in addition to the crisis beginning to hit the real economy in the fifth night, I think it is realistic that there will be some kind of political reaction to the developing chaos. In the US this could for instance take the form of giving extraordinary powers either to Obama or to the new so called Super Congress possibly under the pretext of some act of terrorism. Given the spread of chaos especially in the economic arena it is not unlikely that such measures also could gain a significant popular support. My own view is that the economic crisis will only deepen as we go throughout the fifth night into the Sixth day and take large proportions onwards until the end of the Mayan calendar on October 28, 2011. Naturally, many will then ask if there is a solution which could stop this, as I believe, ongoing decline of the current political and economic system. My answer would be that a solution simply does not exist within the framework of the world`s current economic system, since this mandates growth for its own functioning and survival.

Yet, there is a fairly simple solution out of the collapse of the world`s economy that we now see the beginning of. The solution is the forgiveness of all debts, not only on the government levels, but most importantly debts that regular people have in the form of credit cards, mortgages and rents, etc etc. Such a forgiveness of all debts would have to be combined with the end of the use of money meaning that people just continue to do their jobs without any form of exchange. This would set an end to growth and help save the planet. It would also liberate people from having to make money in order to survive. All that would be required is that people care enough for one another to continue to do the necessary work for everyone`s survival and wellbeing day by day without asking for money in return. Technically this would not be so difficult to implement, but what is blocking such a solution to the problems of the world`s economy are primarily political and legal. It is however difficult to see why a government or any banks would be needed in such a system and so these groups that hold the world’s military power would most likely resist it. Moreover, for many regular people at least in our current world it also may seem difficult to simply enjoy being and so constantly need to be doing things rather than being at peace with them.

Yet, I do expect that in the sixth day of the Ninth wave, starting September 6th, we will see the first examples pointing in the directions of such solutions carrying the end to debts and money paving the way for the new world to be born after the end of the Mayan calendar on October 28, 2011. Unfortunately, billions of people lack basic knowledge about the Mayan calendar or even when its end date is and without this basic knowledge it is not easy to understand what is happening in the world. We all have to work to correct this.

 

http://www.calleman.com/content/ articles/Third_day_Ninth_Wave.htm, May 22 and http://www.calleman.com/content/articles/ Beginning_4thNight_9thWave.htm, July 13).

 

www.agnar.nu

Oneness Blessing from Inger

AITUDE IS WHAT LIFE IS ALL ABOUT


AITUDE IS WHAT LIFE IS ALL ABOUT

 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

 

1. SOLDIER : SIR WE ARE SURROUNDED FROM ALL SIDES BY ENEMIES ,

MAJOR: EXCELLENT! WE CAN ATTACK IN ANY DIRECTION.

 

 

2. EVERY ONE KNOWS ABOUT ALEXANDER GRAHAM BELL WHO INVENTED THE

TELEPHONE, BUT HE NEVER MADE A CALL TO HIS FAMILY. BECAUSE, HIS

WIFE AND DAUGHTER WERE DEAF. THAT’S LIFE “LIVE FOR OTHERS “.

 

 

3. THE WORST IN LIFE IS ”ATTACHMENT ” IT HURTS WHEN YOU LOSE

IT. THE BEST THING IN LIFE IS ” LONELINESS ” BECAUSE IT TEACHES

YOU EVERYTHING AND, WHEN YOU LOSE IT, YOU GET EVERYTHING.

 

 

4. LIFE IS NOT ABOUT THE PEOPLE WHO ACT TRUE TO YOUR FACE ……..

IT’S ABOUT THE PEOPLE WHO REMAIN TRUE BEHIND YOUR BACK.

 

 

5. IF AN EGG IS BROKEN BY AN OUTSIDE FORCE..A LIFE ENDS. IF

AN EGG BREAKS FROM WITHIN…….LIFE BEGINS.

GREAT THINGS ALWAYS BEGIN FROM WITHIN.

 

 

 

 

6. IT’S BETTER TO LOSE YOUR EGO TO THE ONE YOU LOVE. THAN

TO LOSE THE ONE YOU LOVE……. BECAUSE OF EGO.

 

 

7. A RELATIONSHIP DOESN’T SHINE BY JUST SHAKING HANDS

AT THE BEST OF TIMES. BUT IT BLOSSOMS BY HOLDING FIRMLY

IN CRITICAL SITUATIONS.

 

 

8. HEATED GOLD BECOMES ORNAMENTS. BETTED COPPER BECOMES WIRES.

DEPLETED STONE BECOMES STATUE. SO, THE MORE PAIN YOU GET IN

YOUR LIFE THE MORE VALUABLE YOU BECOME.

 

 

 

 

9. WHEN YOU TRUST SOMEONE TRUST HIM COMPLETELY WITHOUT

ANY DOUBT……. AT THE END YOU WOULD GET ONE OF THE TWO :

EITHER A LESSON FOR YOUR LIFE OR A VERY GOOD PERSON .

 

 

 

 

10. WHY WE HAVE SO MANY TEMPLES, IF GOD IS EVERYWHERE ?

A WISE MAN SAID: AIR IS EVERYWHERE, BUT WE STILL NEED A FAN TO FEEL
IT.

www.agnar.nu  Here you have my work and this is the best treatment you can do for your body the homeopathy treatment, I treat everything that come in to your body, I love what Iam doing, so Welcome to my treatment in homeopathy Inger, I treat you.

www.ingeragnar.nsedreams.com  Here you have our shop it is fantastic products and supplement, you can by everything with 35% better price in our shop, antiaging ageLOC and supplement ageLOC Vitality, it is fantastic results on this supplements. Welcome to our shop Daniel and Inger

Pray for others


PRAY FOR
OTHERS
The power of prayer strengthens us all.
Knowing that someone is
praying for me encourages me to believe that good is unfolding in my life.
Whether I am heading out for a job interview, facing a health issue, or caring
for a loved one, it is good to know I have a praying friend holding me up. This
turns me away from worry and opens me to the power of affirmative
prayer.

Positive prayer energy moves through us as a blessing. It feels
good to be spiritually centered, affirming the power and presence of God in our
lives. The power of prayer does not change God; prayer inspires and strengthens
those who are praying and those who are held in prayer. In the partnership of
prayer, all receive benefit from the affirmation of God’s indwelling
presence.

www.agnar.nu   Jag behandlar allt från barnlöshet till accne och prosiasis, när du brinner och älskar det du gör, då får du också fantastiska resultat på dina behandlingar.
Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg, jag tar emot mina klienter genom skype också, inga problem för mig, många har långt att åka så då fungerar skype underbart.
www.ingeragnar.nsedreams.com  På våran web shop kan du handla underbara produkter både för insidan och utsidan, du har alltid 35% på våran shop. Vi har ageloc vitality och ageloc serum som har fantastiska resultat, även galvanik spa som ger dig en underbar hud.
Varmt Välkommen Daniel och Inger