ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: augusti 2014

You life is a program in the unconscious/ Hela ditt liv är programmerat i det undermedvetna


Q.) Bhagavan, in spite of doing so many things, we are still stuck with problems, Bhagavan, how do we overcome the worldly problems, Bhagavan?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SRI BHAGAVAN: ”Your entire life is programmed in the unconscious mind. To whom you will be born, what work you will do, whom you will marry, how many children you will have – all these things are programmed in the unconscious mind. Like you have programs in your computers, the programs in the unconscious mind make your life.
You have to discover the negative program that is creating the problem. The moment you see the negative program, the negative program has no effect. All you have to do is: discover it. That is all. Then it is gone. The problem due to negative program is also gone. When you come to higher processes, Amma and Bhagavan will help you to discover these negative programs.

Fråga) Bhagavan, trots att vi gör så mycket, sitter vi fortfarande fast med problemen, Bhagavan hur kan vi övervinna de världsliga problemen Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: ”Hela ditt liv är programmerat i det undermedvetna. Vem du kommer att födas hos, vilket arbete du ska göra, vem du ska gifta dig med, hur många barn du kommer att ha – allt detta är programmerat i det undermedvetna. Om du har program i datorerna, så formas programmen i det undermedvetna i ditt liv.
Du måste upptäcka det negativa programmet som skapar problemet. I det ögonblick du ser det negativa programmet, har det negativa programmet inte någon effekt. Allt det du behöver göra är att upptäcka det. Det är allt. Sedan är det borta. Problemet som beror på negativa program är också borta. När du kommer till högre processer, kommer Amma och Bhagavan hjälpa dig att upptäcka dessa negativa program.

Annonser

You must live the teaching/ Du måste leva i lärorna


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SRI BHAGAVAN: ”You must live the teachings. You must apply them in your day to day life. Then the transformation takes place. Once you are awakened, you must make use of it for your growth. You must move into transformation. For example, a person may be awakened, but there may not be transformation. It is because he might not have applied teachings. So, teachings must be applied in your life for transformation and so as to increase your consciousness levels.”

SRI Bhagavan: ”Du måste leva i lärorna. Du måste tillämpa dem i ditt dagliga liv. Då sker transformationen. När du en gång är uppvaknad, måste du leva i lärorna för ditt växande. Du måste röra dig in i transformationen. Till exempel, en person är kanske uppvaknad, men där finns ingen transformation. Det är för att han inte har tillämpat lärorna. Så lärorna måste tillämpas i ditt liv för transformation, för att öka dina medvetandenivåer.”

Problem som du skapar själv/ Problems that you have created for yourself


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SRI BHAGAVAN: ”God does not test his devotees. What you consider to be test from God’s end are basically problems you have created for yourselves. I and Amma are basically trying to help you out. Sometimes it might appear that we are testing you, but in reality we would be preventing a greater pain from coming to you.
Let us say, you prayed for a good job and I did not grant it to you, it will only be to save you from some imminent danger or to bless you with something greater.
I love you. I am here only because I love you so much. You are not separate from me. To me it is not loving someone else but myself.”

SRI Bhagavan: ”Gud testar inte sina anhängare. Vad du anser vara ett test från Gud, är i grunden ett problem, som du har skapat åt dig själv. Jag och Amma försöker att hjälpa dig. Ibland kan det verka som om vi testar dig, men i verkligheten förhindrar vi en större smärta som kommer att drabba dig.

Låt oss säga att du bad om ett bra arbete och jag inte ”bifaller” din önskan, då kommer det att vara något större som passar dig bättre som du skall ha.
Jag älskar dig. Jag är här för att jag älskar dig så mycket. Du är inte separerad från mig. För mig är det att inte älska någon annan än mig själv.”

Life is a movment / Livet är en rörelse


ORDNING OCH OORDNING

SRI BHAGAVAN: ”Life is a movement. It sways between order and disorder, arising and ceasing.

In the natural course of events as order moves towards disorder, it would move you away from oneness towards division.

In a family, whenever there is hurt and mistrust, its a movement away from oneness. A healing of the heart, the flowering of love is a way to return to oneness.

IMG_1021

As conscious beings you could use the power of the deeksha to cause this flow to move back from division into oneness, to erect a social system which is progressive and peaceful, and dynamic and harmonious. A system giving free play to individual creativity and initiative but based on cooperation and reciprocity.

When there is disorder in the family, in the comity of nations, and the varied forms of life, the return to oneness within is possible.

It is attainable through the acceptance of life and the experience of oneself without resistance and there is some opportunity to raise life to a level of order and oneness.”

SRI Bhagavan: ”Livet är en rörelse. Det svänger mellan ordning och oordning, något som uppstår och upphör.

I det naturliga händelseförloppet när ordning går mot oordning, skulle det förflytta dig bort från enhet mot delning.

I en familj, när det finns smärta och misstro, är det en rörelse bort från enhet. En läkning av hjärtat, blomstrande av kärlek är ett sätt att återvända till enhet/oneness.Livet är en rörelse

Som medvetna varelser kan ni använda kraften i deeksha att få detta flöde att gå tillbaka från uppdelning till enhet, att upprätta ett socialt system som är progressivt och fredligt, och dynamiskt och harmoniskt. Ett system som ger fritt spelrum för individuell kreativitet och initiativ, men som bygger på samarbete och ömsesidighet.

När det finns oordning i familjen, i mellanstatligt samarbete, och olika former av liv, finns det en möjlighet att återgå till en inre enhet/oneness.

DET KAN UPPNÅS GENOM ATT ACCEPTERA LIVET OCH UPPLEVELSEN AV SIG SJÄLV UTAN MOTSTÅND och det finns vissa möjligheter att föra livet till en nivå av ordning och enhet.”

Det yttre livet/ The outer life


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Q.) The outer life is getting more and more difficult. The difficulties seem to accelerate. What does help us, what do we need, when there are doubts and disbelief?

SRI BHAGAVAN: ”Outer life is going to become more and more difficult, as also inner life. The easiest way out is to have the Divine in your life. If the Divine becomes your friend, you will be able to face the crises very, very easily. What is now most important is to get the Divine into your life.”

Fråga) Det yttre livet blir svårare och svårare. Svårigheterna tycks accelerera. Vad hjälper oss, vad behöver vi, när där finns tvivel och misstro?

SRI BHAGAVAN: ”Det yttre livet kommer att bli svårare och svårare, liksom det inre livet. Den enklaste lösningen är att ha det Gudomliga i ditt liv. Om det Gudomliga blir din vän, kommer du att kunna möta krisen mycket mycket lätt. Det som nu är det viktigaste är att få det Gudomliga in i ditt liv. ”

Tack för dessa fina ord. Gudomliga blir vår vän för livet.

About Anger / Om Vrede och ilska


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAbout ANGER / Om VREDE/ILSKA

SRI BHAGAVAN: ”An intemperate anger is basically a symptom of a deep rooted charge which is stored in your unconscious.

And what is a charge? It is an incomplete experience of your past that tends to be repetitive.

Hence people driven by charges develop a very narrow outlook to life. Every situation or relationship becomes a platform for their charges to express or manifest and consequently they get to be highly susceptible to reactions.

If you have to get rid of anger then work on silencing the roaring demons of your conscious. Resolve the unsettled issues of your past or relationships or problems with your own self. And you would certainly feel a change in your response. You get to experience anger without spite. It is a state that can be well described as angerless anger, which leaves no residue.”

SRI BHAGAVAN: ”En omåttlig vrede är i grunden ett symptom på en djupt rotad laddning som lagrats i ditt undermedvetna.

Och vad är en laddning? Det är en ofullständig erfarenhet från ditt förflutna som tenderar att upprepa sig.

Sålunda, människor som drivs av laddningar utvecklar ett mycket snävt synsätt på livet. Varje situation eller relation blir en plattform för deras laddningar att uttrycka eller manifestera sig och därför blir de mycket mottagliga för reaktioner.

Om du ska bli av med din ilska, arbeta då på att tysta ned de rytande demonerna i ditt medvetande. Lös de ouppklarade frågorna från ditt förflutna eller relationerna eller problemen med dig själv. Och du kommer säkert känna en förändring i ditt gensvar. Du kommer att uppleva ilska utan trots. Det är ett tillstånd som kan väl beskrivas som mycket vrede, som inte lämnar några rester.”