ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: april 2015

FEARS & AWAKENING / RÄDSLOR & UPPVAKNANDE


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

FRI BHAGAVAN om: FEARS & AWAKENING / RÄDSLOR & UPPVAKNANDE

Fråga) Kära älskade Bhagavan, är uppvaknande möjligt endast när alla laddningar har upplevts av oss?

SRI BHAGAVAN: ”I centrum av ditt väsen finns rädsla. Även om jag använder ordet rädsla, innehåller det tusentals rädslor. En rädsla kan omsättas till cancer. Om vi nu löser den rädslan skulle cancern vara borta. Om vi löser den rädslan på en minut, skulle cancern lösa upp sig på en minut. Om vi tar sex månader för att lösa upp den rädslan, då skulle det ta sex månader för cancern att försvinna.

Samma sak gäller för alla krämpor. Inte bara det, utan alla problem. En särskild rädsla omsätter sig själv som ekonomiska problem. En annan rädsla som relationsproblem och vissa rädslor hindra dig från att bli uppvaknad. Dessa rädslor är inget annat än laddningar.

Vi behöver inte vara befriade från alla laddningar för att bli uppvaknad. Vi måste bara vara befriade från rädsla som hindrar dig från att bli uppvaknad. När den rädslan en gång är upplöst, skulle du bli uppvaknad.

I själva verket, när vi hjälper dig med ett ekonomiskt problem eller ett hälsoproblem, löser vi upp motsvarande rädsla genom deeksha och genom diverse andra metoder. Till exempel homas (eldceremoni) är ett sätt att lösa dessa rädslor. Så du behöver inte vara fri från alla trauman för att bli uppvaknad.”

Q.) Dear beloved Bhagavan, is awakening possible only when all the charges are experienced by us?

SRI BHAGAVAN: ”At the center of your being is fear. Though I use the word fear, it contains thousands of fears. One fear may translate as cancer. Now if we dissolve that fear, cancer would be gone. If we dissolve that fear in one minute, cancer would dissolve in one minute. If we take six months to dissolve that fear, then it would take six months for the cancer to disappear.

The same thing applies to all ailments. Not only that, but all problems. A particular fear translates itself as financial problems. Another fear as relationship problems and some fears prevent you from becoming awakened. These fears are nothing but charges.

We do not have to be free of all charges to be awakened. We have to be only free of that fear which is preventing you from being awakened. Once that fear is dissolved, you’d become awakened.

In fact, whenever we help you with a financial problem or a health problem we dissolve the corresponding fear through deeksha and through various other methods. For example, the homas are one way of dissolving these fears. So you do not have to be free of all traumas to be awakened.”

Thank you Thank you Thank you

Annonser

Min kropp / My Body


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kroppen har funnits sedan primitiva tider, du byggde inte upp den. I verkligheten så har inte heller maten som kommer in i kroppen skapats av dig. Den främsta grunden till din mat är Moder Jord, på samma sätt har du inte heller skapat luften i form av kol i varje liten atom. Den stora andelen vatten som din kropp består av är inte heller producerat av dig. När du inte har skapat ens en del av vad som utgör din kropp, var finns då ”Min Kropp” som ni alla säger att det är?

Om du undersöker detta djupare och ser att det inte bara är ”Min kropp är inte min kropp”, utan också att hela mänskligheten har bara en kropp, blir det kristallklart.

När det finns rädsla darrar många människors kropp på samma sätt. När det är sorg, har allas ögon tårar i sig. När det är lycka, utstrålar allas ansikte glädje. När det är så, det som då är, är att det bara är en kropp, eller hur?

När din illusion om din kropp som separat enhet försvinner, kommer insikten om att hela mänskligheten är en kropp att gry. Din kropp är en välsignelse från Gud. Du har en uppgift på denna jord och för att fullfölja detta uppdrag har din kropp getts till dig som ett hjälpmedel.  Det är därför som du ska lära dig att ta väl hand om den. Oavsett färg du föds med, hur du än är född, har du inte rätt att förstöra den. Om kroppen inte är så som du önskar att den ska vara, att missbruka din kropp, att förstöra eller döda den, är en stor evig synd.

Först när du helt accepterar och älskar din kropp, kan du till fullo leva ditt liv. För det första måste du inse att du är mästare på detta hjälpmedel som är byggt för att hjälpa dig och du skapade den inte. Bara när du är i fridfullt medvetet tillstånd, intensiv medvetenhet med ett bevittnande stillstånd mot din kropp, bara då uppstår sann kärlek. Ur denna kärlek uppstår ansvar. För att denna kunskap ska blomstra i dig, måste Guds nåd åkallas.

 

 


Body has been there since primitiv times, you did not build it. In reality even the food going in your body also hasn’t been created by you. The main reason for your food is Mother Earth, similarly even the air in form of carbon in every little atom, you did not creat it. The large percentage of water which constsitues you body is also not produced by you.

When you haven’t created even one part of what constitutes your body, where is ”My Body” as you all say it to be?

If you examine it deeper and see it’s not only ”My body is not my body”, but also that whole humankind has only one body becomes crystal clear.

When there is fear many people-s body shiver all the same. When there is sadness, everyone’s eyes has tears in itself. When there is happiness, everyone’s face radiates joy. When it is so, what is there is one body itself, isn’t it?

When your illusion about your body as separate entity disappears, realisation about the whole humanity as one body system dawns in. Your body is a blessing from God. The duty that you have on this earth, your body is a medium given to you, to fulfill that duty. That is why, learn to take proper care of it. Whatever color you are born of, however you are born, you do not have the right to destroy it. If the body is not the way you desire it to be, to abuse your body, to destroy or kill it, is a great sin ever.

Only when you completely accept and love your body, you can fully live your life.

Firstly, you have to realise that you are the master of this medium built to help you and you did not create this. Only when you are in equanimously aware state, intense awareness with witness state towards your body, only then true love arises. From this love, responsibility arise. For this knowledge to flower in you, the grace of God has to be invoked.

Thank you for telling all this I am happy for that thank you

Did past lives really happen in the past?


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Q: If time and space is an illusion, how does this relate to ”past life experiences”? Did past lives really happen in the past?
Sri Bhagavan: In higher mystical states we can clearly see how time and space are a mere illusion. Past lives do not mean they happened in the past. Past lives can be happening right now concurrently. But you have to be a great mystic to see that.
It’s really amazing. We could be leading several lifes at the same time. Not only in different realms but also on the same planet. It is not that you are only a single body. You could be in many bodies at the same time. One body of yours would be in Germany, another could be in the US, another could be in Africa, another could be in India. At the same time. It’s very difficult to understand this intellectually.
But mystically one can see itclearly. Not only that, it could exist in several realms at the same time. We have about 21 realms. If one is awakened in all the realms, then in India one is called a Paramahamsa. Paramahamsa means awakened in all realms.The actual reality is very different from what we think it is. We are great and vast beings. Not the small being you think you are. But as you go on the path all these things will become very clear to you.

 

Fråga: Om tid och rum är en illusion, hur förhåller det sig då till ”erfarenheter av tidigare liv”? Hände verkligen tidigare liv i det förflutna?

Sri Bhagavan: I högre mystiska tillstånd kan vi tydligt se hur tid och rum är blott en illusion. Tidigare liv betyder inte att de tilldrog sig i det förflutna. Tidigare liv kan äga rum just nu – samtidigt. Men du måste vara en stor mystiker för att se det.

Det är verkligen fantastiskt. Vi skulle kunna leva flera liv samtidigt. Inte bara i olika riken/sfärer utan också på samma planet. Det är inte att du bara är en enda kropp. Du kan vara i många kroppar samtidigt. En av dina kroppar skulle kunna vara i Tyskland, en annan i USA, en annan i Afrika, en annan i Indien. Samtidigt. Det är väldigt svårt att förstå detta intellektuellt.

Men mystiskt sett kan man se det tydligt. Inte bara det, det kan existera i flera riken samtidigt. Vi har cirka 21 riken. Om man är uppvaknad i alla riken, då kallas man i Indien för Paramahamsa (*). Paramahamsa innebär uppvaknad i alla riken. Den egentliga verkligheten är mycket mer annorlunda än vad vi tror att den är. Vi är stora och väldiga varelser. Inte det lilla väsen du tror att du är. Men när du går vägen fram kommer alla dessa saker att bli mycket tydliga för dig.

 

Pluto går bakåt. En cykel av transformation/förändring


Bilder tagna i augusti 2013 025Tack för att jag har Paradiset, där jag får vara hela sommaren och vara i dessa underbara energier hela tiden, tacksam för mitt liv.

 

Pluto går bakåt (16 apr – 24 sept)
En cykel av Transformation/Förändring: Död & Återfödelse

I och med att planeten Pluto har börjat sin tillbakagående fas den 16 april och kommer att vända framåt igen den 24 september, håller vi på att kastas in i en cykel av förvandling och omstörtande på alla nivåer; fysiska, känslomässiga, mentala och andliga. Vad som inte längre är till nytta för dig, kommer obligatoriskt att tas bort av  Plutos energier i ditt liv.
Pluto är känt för att vara planeten för död och återfödelse och vi får uppleva en intensiv rensning i vårt psyke och sinne, djupt rotade rädslor och blockeringar i ditt undermedvetna släpps med en känsla av kraft som vi känner som om vi har besökts av underjorden

Vi genomgår en Alkemi av vår själ och ande för att sammanfoga vårt högre medvetande med vårt jordiska själv när det som inte är i linje med vår ande, kommer att bli borttaget och Pluto har en tendens att inte göra det med en helt bekväm process.
En omvälvning i vårt fysiska liv kan vara förändringen av vår väg när vi sätts i en ny riktning och slutet på det gamla sker och det som stöder vårt syfte föds. Vi kan lära oss att bäras av energierna genom att låta processen ta plats och att påminna oss själva om att det som frigörs och tas bort, inte är något som vi ville hålla fast vid längre. …

När vi är i en övergångsfas och särskilt som vi förkroppsligar andligt medvetande, vet vi kanske inte medvetet vad det nya är, eftersom vi inte kan planera eller göra upp strategier i samma bemärkelse som vi brukade, genom vårt ego.
Omfamna den mystiken och fira det nya, eftersom din själ och ande håller sig till färdplanen och vi behöver tillit när vi lyssnar till språket i vår själ (intuition) och agera utifrån det, utan dröjsmål.

Pluto Retrograde:
A Cycle of Transformation: Death & Rebirth

With the planet Pluto that has begun it’s retrograde phase on April 16th and is to turn direct again on September 24th, we are being thrust into a cycle of transformation and upheaval on all levels; physical, emotional, mental and spiritual. What does no longer serve you will be taken out by mandatory of the energies of Pluto in your life.
Pluto is known to be the planet of death and rebirth and we may experience an intense purging in our psyche and mind, deeply rooted fears and blockages in our subconscious mind are being released with a sensation of force as we feel as if we have been visited by the underworld.
We are undergoing an Alchemy of our Soul and Spirit to merge our higher consciousness with our earthly self as that which is not in alignment with our Spirit, will be evicted, and Pluto has the tendency to not make it an altogether comfortable process.
An upheaval in our physical life may be the alteration of our path as we are set into a new direction and the ending of the old is taking place to birth that which is supportive of our purpose. We can learn to ride the energies by allowing the process to take place and to remind our self that what is being released and taken out, is not something that we wanted to hold onto any longer. … 
When we are in a transition phase and especially as we are embodying spiritual consciousness, we may consciously not know of what the new is, as we cannot plan or strategize in the same sense that we used to, through our ego. Embrace that mystery and Celebrate the new, because your Soul and Spirit is holding on to the roadmap and we are needing to trust as we listen to the language of our Soul (intuition) and act upon it, without delay.

Sara Isabelle Marie of Worlds of Comfort

När det blir ordning på förhållandet, blir det ordning på allt annat.”


HjortronsvängenSamt Herrö 19 juli 2013 012Mor och jag på fiket i Herrö hos Märit, en underbar dag i mitt liv, tack mor för att jag fick ta med dig dit.

 

 

Fråga) Bhagavan, vad är den viktigaste faktorn för att behålla en god relation med sina föräldrar?

SRI BHAGAVAN: ”Det grundläggande som du måste veta är att vad de, som föräldrar, än har gjort mot dig, vad du inte godkänner, var inte att de gjorde det avsiktligt, de gjordes så för att göra dessa saker eftersom de styrs av flera faktorer. Du måste inse att ni är ingenting annat än robotar.
Du är en robot och din förälder är en robot. Om du kan se det, skulle du inte klandra dem alls. Hur de beter sig med dig skulle bero på vad som hände när de var i moderlivet, deras grundläggande barndomsbeslut, tidigare liv vasanas (**), äldredags präglingar, etc.

Om du inser detta, först skulle acceptansen komma, sedan skulle kärleken komma och det blir ordning på förhållandet. När det blir ordning på förhållandet, blir det ordning på allt annat.”
(**) Så här står det i Wikipedia: Vasana är en beteendebenägenhet eller ett karmiskt avtryck som påverkar det nuvarande beteendet hos en person.
Vāsanā is a behavioural tendency or karmic imprint which influences the present behaviour of a person.
Q.) Bhagavan, what is the most important factor in keeping a good relationship with one’s parents?

SRI BHAGAVAN: ”The basic thing you must know is that whatever they, as parents, have done to you, whatever you do not approve of, was not that they did it wilfully; they were made to do those things because they were being controlled by several factors. You must realize that you are nothing but robots.

You are a robot and your parent is a robot. If you can see that, you wouldn’t blame them at all. The way they behave with you would depend on what happened while they were in their mother’s womb, their fundamental childhood decisions, past life vasanas, later day conditioning, etc.

If you realize this, first would come acceptance, then would come love and the relationship falls into order. Once the relationship falls into order, everything else falls into order.”

Dualite/Dualitet


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 


DUALITY /
DUALITET

 

Fråga) Käre Bhagavan, på vår planet lever vi i dualitet – ljus och mörker, bra och dåligt. Men vi kan lära oss av alla religioner att bortom denna planet existerar dualitet också. Vi vet att detta som himmel och helvete eller änglar och demoner och så vidare. Jag undrar var finns icke-dualiteten? Hittar vi allt detta i Advaita?

 

SRI BHAGAVAN: ”Oneness talar om himmelen på jorden. Detta handlar inte om att världen förändras. Det handlar om att du förändras. När du förändras, förefaller världen annorlunda. Världen blir himlen för dig. Världen är densamma men den ser annorlunda ut för dig. När det händer, upphör all dualitet. Världens ser perfekt ut som den är.”

 

 

Q.) Dear Bhagavan, on our planet we live in duality – light and dark, good and bad. But we can learn from all religions that beyond this planet duality also exists. We know this in terms of heaven and hell or angels and demons and so on. I wonder where is the non-duality? Do we find all this in Advaita?

SRI BHAGAVAN: ”Oneness talks about heaven on earth. This is not about the world changing. This is about you changing. When you change the world appears to be different. The world becomes heaven to you. The world is the same but it looks different to you. When that happens, all duality ceases. The world looks perfect as it is.”

 Tack så mycket för all denna underbara undervisning som vi får.

Thank you for all information you give to us Sri Bhagavan

Inre Integritet


 

Bilder tagna i augusti 2013 033

”vad är inre integritet? Inre integritet är bara se vad som finns där. Försöker inte fördöma det som är bra eller dåligt, rätt eller fel eller ge förklaringar eller säga hur ska det vara i 2015? Vad ska jag ändra? Jag är fortfarande självcentrerad. Jag är fortfarande ful. Jag  kämpar fortfarande. 

 

Allt som vi säger är se vad som händer. Det är mycket levande inom dig. Från ögonblick till ögonblick förändras det. Det är lika levande som en ocean. Vågorna kommer upp och ner. Din vågor – alla vågor går bort. På samma sätt kommer tankar – går bort. Känslor kommer och går  bort,

 

Hela dramat sker inom dig. Du är ingenting annat än universum. Vi bara säger: Vänligen inte fördöma det. Försök inte att ändra den. Det är egoism. Ja. Det är inte ”din” egoism. Det är inte ”hans” egoism. Det är egoism.

 

Lidande är inte ”ditt” lidande. Lidande  oavsett om du har det eller hen har det. Vi är alla ett. Det är bara där med oss i miljontals år. Och det kommer vara så tills hjärnan ändras.

 

Så, du är självisk. Ja. Det är sanningen. Du är skräp gropar och slamavskiljare. Du är en skräp grop och någon annan är septisk tank. Det är vad vi har i det kollektiva medvetandet. Det är där. Du har samlat det under miljontals år. Inget vi kan göra om det.

 

Jag ber inte dig att bli heliga. Inte alls! Jag vill att du ska bli vis. Vem är en salvia? Hen tycker inte det är rätt eller fel. 

 

Han kan hjälpa dig en stund, han kan inte hjälpa dig en stund. Han svarar bara på situationer när de uppstår. Han ser perfekt åtgärd. Du kan inte kalla det bra eller dåliga åtgärder eller rätt eller fel. Han svarar bara. Han  går inte tillbaka och tänka om det är en rätt sak eller fel sak. Hen  svarar. Han ser vad som händer. Innehållet är inte viktigt för honom.

 

Så snälla bara titta på din fulhet. Och snart du slutar att kalla det fulhet. Du måste därför ta en neutral ståndpunkt. Inte för att du tar en neutral ståndpunkt. Det måste bli neutralt. Inte för att du beter sig som en upplyst. Nej. Du måste vara upplyst.

 

 

Och  du vill komma dit. Du vill uppnå. Det finns inget att uppnå, ingenstans att gå. Allt är perfekt. Se saker som perfekta.

 

Och vad kommer att hjälpa dig? Inre integritet. När du går djupare och djupare blir det lättare och lättare. Och det är väldigt roligt eftersom konflikten upphör. Eftersom inre integritet är bara att” se vad som finns där.”

Tacksam för detta lärande